tracking

Regulamin konkursu „Wygraj Remont z WD-40®

Regulamin konkursu „Wygraj Remont z WD40”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w konkursie „Wygraj Remont z WD40”, zwanym dalej „Konkursem” jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000063436, przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6250009241, REGON 272530098 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundatorem”).

1.2. Głównym Partnerem Konkursu jest Pan Dariusz Wardziak (pseudonim artystyczny: Darek Stolarz).

1.3. Zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie określają postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).

1.4. Konkurs trwa od dnia 01 listopada 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku do godziny 23:59:59 (dalej „okres trwania Konkursu”), przy czym przyznanie ostatniej nagrody miesiąca nastąpi do dnia 05 kwietnia 2020 roku, a rozstrzygnięcie Konkursu i wybór pracy konkursowej, której jury przyzna nagrodę główną nastąpi do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

1.5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na stosowanie się do jego postanowień.

1.7. Konkurs ma charakter otwarty, z tym zastrzeżeniem, że w Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także na podstawie innych umów cywilnoprawnych w Amtra Sp. z o.o.

1.8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

1.9. Organizator oświadcza, że znak, logo oraz wzór puszki i „WD-40″ są zastrzeżonymi znakami towarowymi i przysługują WD-40 Company Ltd.
2.Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia okresu obowiązywania Konkursu ukończyły co najmniej 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z      pkt. 2.1. Regulaminu jest:

a) Zakup w okresie od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 roku puszki produktu WD-40;

b) Zachowanie paragonu fiskalnego lub faktury – potwierdzających dokonanie zakupu, o którym mowa w ppkt a) powyżej;

c) Dokonanie rejestracji na stronie internetowej (zwanej dalej „Stroną Internetową”), poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem Zgłoszeniowym”).
Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy powinien zawierać imię, nazwisko, „nickname” osoby zgłaszającej swój udział w Konkursie, adres e-mail.

Ujawnieniu na Stronie Internetowej będzie podlegał jedynie „nickname” Uczestnika.

Prawidłowa rejestracja wymaga akceptacji klauzul RODO w zakresie określonym w punkcie VI. Regulaminu , akceptacji Polityki Prywatności i Regulaminu.

W celu zapewnienia pełnej bezstronności w ocenie Prac Konkursowych, przy publikacji Prac Konkursowych zamieszczany będzie wyłącznie „nickname” Uczestnika, który w związku z tym nie może zawierać imienia ani nazwiska Uczestnika.

d) Umieszczenie (wgranie) na Stronie Internetowej Pracy Konkursowej, tj. pliku w formacie „.jpg” wielkości do 4MB zawierającego zdjęcie, przedstawiające własne, oryginalne zastosowanie preparatu WD-40 w domu lub poza domem, lub przedstawiające sam produkt WD-40 sfotografowany w oryginalny, kreatywny sposób.

2.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym, musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 01 listopada 2019 roku i nie później niż dnia 31 marca 2020 roku, zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu. Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Organizatora (zapisu na jego serwerze). Organizator nie zwraca nadesłanych Prac Konkursowych.

2.4. Po wypełnieniu wymogów, określonych w pkt. 2.2. ppkt c) i d), Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Pracy Konkursowej i jej publikacji na Stronie Internetowej. Uczestnik może zwiększyć swoje szanse w Konkursie, udostępniając link do swojej Pracy Konkursowej jak największej liczbie osób trzecich, zapraszając ich do głosowania. W przypadku nie otrzymania wiadomości potwierdzającej, Uczestnik winien zwrócić się do Organizatora drogą elektroniczną na adres: konkurswd40@amtra.pl  bowiem do czasu otrzymania wiadomości potwierdzającej, zgłoszenie do udziału w Konkursie będzie uznawane za nieskuteczne.

2.5. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o przystąpieniu do Konkursu i o akceptacji jego warunków, określonych w niniejszym Regulaminie oraz równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zamieszczenie, opatrzonej „nickname” Pracy Konkursowej na Stronie Internetowej, gdzie Praca Konkursowa będzie podlegać ocenie jury oraz internautów.

2.6. W przypadku nie wypełnienia w całości lub w części, bądź błędnego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, a także nie wgrania pliku z Pracą Konkursową, skutkującego nie otrzymaniem przez Uczestnika wiadomości potwierdzającej, o której mowa w pkt. 2.4., Uczestnik winien zwrócić się do Organizatora drogą elektroniczną na adres: konkurswd40@amtra.pl

2.7. Każdy Uczestnik na postawie jednego dowodu zakupu, o którym mowa w punkcie 2.2 lit. b), może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, przy czym każdorazowo musi on spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.8. W przypadku nadesłania przez Uczestników Konkursu dwóch lub większej liczby identycznych Prac Konkursowych, nagrodę otrzyma tylko ten Uczestnik, którego Praca Konkursowa została zarejestrowana jako pierwsza.

2.9. W Konkursie nie będą uwzględniane Prace Konkursowe zawierające obrazy/napisy, które mogą być powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszają dobra osobiste, majątkowe, prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, w tym prawo do ochrony wizerunku osób trzecich. Prace Konkursowe zawierające  wizerunek osób trzecich, a także Prace Konkursowe prezentujące Uczestnika lub inne osoby, zamiast oryginalnego zastosowania preparatu WD-40 lub samego produktu WD-40 sfotografowanego w oryginalny, kreatywny sposób, lub w inny sposób pozostające poza tematem Konkursu, nie będą uwzględniane w Konkursie. Wykluczeniu z Konkursu będą podlegać także prace, obrazujące niedozwolony przez producenta preparatu WD-40 sposób zastosowania preparatu (informacja o niedozwolonych sposobach wykorzystania preparatu WD-40 zamieszczona jest na każdej puszce preparatu).

2.10.W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, do których Uczestnikowi Konkursu przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych. Wzięcie udziału w Konkursie i wgranie pliku na Stronę Internetową, zgodnie z punktem 2.2. jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że Praca Konkursowa została wykonana przez Uczestnika samodzielnie, dla potrzeb udziału w Konkursie, oraz że Uczestnik jest w pełni uprawniony do dysponowania Pracą Konkursową, posiada do niej pełne prawa autorskie, Praca Konkursowa nie jest obciążona prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

Organizator w razie powzięcia wątpliwości co do uprawnień Uczestnika do Pracy Konkursowej lub jej części może wezwać Uczestnika do wykazania jego praw do Pracy Konkursowej, pod rygorem wykluczenia Pracy Konkursowej z Konkursu. Ponadto, w przypadku zgłoszenia przez osoby/podmioty trzecie roszczeń wobec Organizatora w związku ze zgłoszoną przez Uczestnika Pracą Konkursową, Uczestnik zobowiązany będzie wstąpić do sporu w miejsce Organizatora lub/i niezwłocznie uczynić zadość zgłoszonym roszczeniom oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie Organizator zmuszony był ponieść dla obrony swoich praw.

2.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub spóźnione dotarcie do Organizatora Pracy Konkursowej albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy usług internetowych albo wynikających z działania siły wyższej.

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które wedle oceny Organizatora nie przestrzegają postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie również prawo do dyskwalifikacji Uczestników, których Prace Konkursowe będą takie same lub bardzo podobne, oraz tych, których Prace Konkursowe w ocenie Organizatora będą w całości lub w części przekopiowane z innych źródeł, w tym były wykorzystywane w innych konkursach.

2.13. Udział w Konkursie i podanie koniecznych do przystąpienia do Konkursu danych jest całkowicie dobrowolne jednakże nie podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

III. Nagrody w Konkursie

3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a) Nagroda Główna:
– nagroda pieniężna o wartości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto, które to środki będą zdeponowane na przedpłaconej karcie prepaid na okaziciela;

– nagroda rzeczowa (mebel/artykuł dekoracyjny), wykonana i ofiarowana przez głównego Partnera Konkursu o wartości do 500 zł brutto.

b) Nagrody Miesięczne o wartości do 500 zł brutto przyznawane Uczestnikom, których Prace Konkursowe zdobyły w danym miesiącu największą liczbę głosów internautów:

– za zdobycie I miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: wiertarko-wkrętarka Black&Decker – łączna pula nagród w konkursie: 5 szt.

– za zdobycie II miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: duża walizka podróżna „Słoń Torbalski” (78,5 cm)  –  łączna pula nagród w konkursie: 5 sztuk

– za zdobycie III miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: średnia walizka podróżna „Słoń Torbalski” (67,5 cm) – łączna pula nagród w konkursie 5 sztuk

– za zdobycie IV miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: mała walizka podróżna „Słoń Torbalski” (56 cm) – łączna pula nagród w konkursie: 5 sztuk

– za zdobycie od V-VIII miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu:

brandowany głośnik przenośny – łączna pula nagród w konkursie 20 szt.

– za zdobycie od IX do XI miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: brandowany power bank – łączna pula nagród w konkursie: 30 sztuk

– za zdobycie od XII do XXI miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: brandowane narzędzie wielofunkcyjne –  łączna pula nagród w konkursie: 50 sztuk

– za zdobycie od XXII do XXVII miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: brandowany parasol – łączna pula nagród w konkursie: 30 sztuk.

– za zdobycie od XXVIII do XXXI miejsca w głosowaniu internautów: brandowany kubek – łączna pula nagród w konkursie: 20 sztuk

– za zdobycie od XXXII do XXXVII miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: brandowane worek – łączna pula nagród w konkursie: 30 szt.

– za zdobycie od XXXVIII do LVII miejsca w głosowaniu internautów w danym miesiącu: długopis brandowany – łączna pula nagród w konkursie: 100 sztuk

3.2. Nagroda Główna, w związku z tym, że jej wartość przekracza kwotę 2.000 zł, będzie powiększona o uzupełniającą nagrodę gotówkową w wysokości 10% wartości Nagrody Głównej. Gotówkowa Nagroda uzupełniająca, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody w Konkursie. Za odprowadzenie należnego podatku od Nagrody odpowiada Organizator.

3.3. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną, a zdobywca nagrody pieniężnej na nagrodę innego rodzaju.

3.4. Uczestnicy Konkursu mogą zrzec się prawa do nagrody, ale nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Co miesiąc, przez cały okres trwania Konkursu, od dnia 01.11.2019r. począwszy,  przyznawane będą Nagrody Miesięczne za Pracę Konkursową, która otrzymała w danym miesiącu największą liczbę głosów internautów.

4.2. Wyniki głosowania internautów na najlepszą Pracę Konkursową w danym miesiącu, będą ogłaszane w Social Mediach Original WD-40 Poland zgodnie z poniższym harmonogramem:

do 05.12.2019r. za miesiąc listopad 2019r.
do 05.01.2020r. za miesiąc grudzień 2019r.
do 05.02.2020r. za miesiąc styczeń 2020r.
do 05.03.2020r. za miesiąc luty 2020r.
do 05.04.2020r. za miesiąc marzec 2020r.

4.3. Wyboru Zwycięzcy Konkursu, tj. zdobywcy Nagrody Głównej dokona Komisja Konkursowa (Jury), w której skład wejdą dwie osoby wskazane przez Organizatora oraz główny Partner Konkursu, spośród wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych w całym okresie trwania Konkursu.

4.4. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji.

4.5. Kryterium przyznania Nagrody Głównej stanowić będzie swobodną oceną Komisji, wykonanych przez Uczestników Prac Konkursowych, pozwalających uznać je za ciekawe, pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

4.6. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagrody Głównej Konkursu nastąpi do dnia 10 kwietnia 2020r. poprzez wskazanie Zwycięzcy Konkursu w Social Mediach Original WD-40 Poland.

4.7. Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody Głównej jest ostateczna i nieodwołalna.

4.8. Ponadto każdy ze zdobywców nagród w Konkursie zostanie powiadomiony o swojej wygranej drogą elektroniczną; informacja ta zostanie przesłana na adres E-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie nie dłuższym niż do 7 dni od dnia zdobycia nagrody.

4.9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska na Stronie Internetowej, w przypadku, gdy dany Uczestnik zostanie Zwycięzcą Konkursu, bądź zdobywcą Nagrody Miesięcznej.

4.10. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te Prace Konkursowe, które spełniają wymogi określone niniejszym Regulaminem. Prace Konkursowe nadesłane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie, nie będą podlegały ocenie.

4.11. Warunkiem otrzymania rzeczowej Nagrody Miesięcznej w Konkursie jest przesłanie w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wygranej w Konkursie zgodnie z punktem 4.8. Regulaminu, na adres E-mail Organizatora: konkurswd40@amtra.pl, skanu/zdjęcia paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających zakup produktu WD-40, o których mowa w pkt. 2.2a i 2.2b Regulaminu oraz informacji o swoim pełnym adresie zamieszkania i numerze telefonu kontaktowego.

4.12. Uczestnik, który nie spełnił warunków, o którym mowa w punkcie 4.11. traci prawo do nagrody a Organizator może przyznać tę nagrodę Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zajęła kolejne miejsce w Konkursie, wówczas postanowienia niniejszego punktu jak i punktów poprzedzających stosuje się odpowiednio.

4.13. Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom w terminie 30 dni od dnia dojścia do Organizatora informacji mailowej, o której mowa w pkt. 4.11 powyżej.

4.14. Nagroda Główna zostanie przekazana jej zdobywcy w obecności głównego Partnera Konkursu oraz przedstawicieli Organizatora w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora. Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie protokolarnie potwierdzić otrzymanie Nagrody Głównej.

4.15. W dniu wręczenia Nagrody Głównej, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Zwycięzca Konkursu, tj. laureat Nagrody Głównej, po jej odebraniu zobowiązany jest – w tym samym dniu – do dokonania, przy użyciu przedpłaconej karty pre-paid, o której mowa w pkt. 3.1 ppkt a) Regulaminu, zakupów za minimum 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) w punkcie handlowym wskazanym przez Organizatora. Pozostałą część Nagrody Głównej Zwycięzca winien przeznaczyć na zakupy towarów i produktów dedykowanych na cele remontowe.

4.16. Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany także do nieodpłatnego użyczenia swojego wizerunku i wyrażenia zgody na jego upublicznianie, dla potrzeb sporządzenia zdjęć i wideorelacji z przebiegu wydarzeń, o których mowa w punkcie 4.14. i 4.15. powyżej oraz zamieszczenia ich w mediach społecznościowych.

4.17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania przez Uczestnika błędnego lub niepełnego adresu korespondencyjnego.

4.18. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym.

4.19. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne, niepełne lub nieprawdziwe.

Prawa autorskie<

5.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane Prace Konkursowe, których wykorzystanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw osobistych i innych praw własności intelektualnej. Uczestnik oświadcza, że z chwilą przystąpienia do Konkursu zgadza się na nieodpłatną publikację swojej Pracy konkursowej na Stronie Internetowej, nieodpłatnego wykorzystania swojego wizerunku w treści Pracy Konkursowej (jeśli dotyczy), a także udziela nieodpłatnie Organizatorowi licencji do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) zwielokrotnianie utworu w inny dowolny sposób, nieprowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera przy użyciu dowolnej techniki;
b) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, w tym publikacja elektroniczna utworu, pod domeną www.wd40/wygrajremont, na serwerach internetowych Organizatora i innych;

c) korzystanie, oraz zezwalanie na korzystanie z autorskich praw zależnych;

d) utrwalanie w jakiejkolwiek technice;
e) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką.

Uczestnik oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej zamieszczonej na Stronie Internetowej i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu korzystania z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji, w tym na zależnych polach eksploatacji.

5.2. Prawa autorskie Uczestnika Konkursu nie będą obciążone prawami osób trzecich, w tym również prawami obligacyjnymi.

5.3. Uczestnik oświadcza, iż z chwilą przystąpienia do Konkursu zgadza się, iż w razie wygrania Nagrody Głównej lub Miesięcznej, nastąpi przeniesienie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

5.4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy Konkursowej, w szczególności związanych z naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, naruszeniem przysługującym osobom trzecim innych praw (w tym do zawartych w Pracy Konkursowej treści lub materiałów wykorzystanych w Pracy Konkursowe), w tym praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika Konkursu, a Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec tych osób i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w przypadku wstąpienia na drogę sądową  przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia obok Organizatora do toczących się postępowań a także na pierwsze żądanie Organizatora zobowiązuje się zwrócić wszelkie poniesione przez Organizatora koszty związane z postępowaniem o naruszenie praw osób trzecich, w szczególności koszty obsługi prawnej, koszty poniesione w związku z korzystaniem z zastępstwa procesowego, koszty postępowań sądowych oraz koszty związane z zasądzonymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw osób trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., str. 1-88) – dalej „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator Konkursu: Amtra Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec (dalej zwana „Administratorem”).

6.2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail oraz innych danych ewentualnie dobrowolnie i dodatkowo przekazanych przez Uczestnika  w związku z udziałem w Konkursie – wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale i niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Ujawnieniu na Stronie Internetowej będzie podlegał wyłącznie podany przez Uczestnika „nickname”.

Dodatkowo Zwycięzca Konkursu i zdobywcy Nagród Miesięcznych, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie pełnego adresu zamieszkania i numeru telefonu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do dostarczenia Nagród, a Zwycięzca Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest do udostępnienia numeru PESEL lub numeru NIP oraz wyrażenie zgody na jego przetwarzanie na potrzeby odprowadzenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku od Nagrody Głównej – podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym dostarczenia i wydania Nagród.

Uczestnicy Konkursu wnoszący reklamację wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko i pełny adres zamieszkania – wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji.

6.3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie Pracy Konkursowej, w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających  nadesłaną Pracę Konkursową.

6.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

Odbiorcami danych będą podmioty biorące udział w organizacji i obsługi Konkursu w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa.

6.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

6.76.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przez okres 10 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

6.7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od  Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.8. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  –  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6.9. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu.

6.10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

VII.

Postępowanie reklamacyjne

7.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie – po rygorem nieważności – na adres Organizatora: Amtra Sp. z o.o., z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Wygraj Remont z WD40”, w terminie do 7 dni roboczych, liczonych od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia  reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora pod wskazanym w niniejszym punkcie adresem siedziby Organizatora.

7.2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

7.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również szczegółowy opis sytuacji ze wskazaniem przyczyny reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

7.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w zakresie realizacji Konkursu, w tym odnośnie terminów przekazania nagród rzeczowych zwycięzcom oraz terminów i warunków wręczenia Nagrody Głównej i realizacji zakupów przy użyciu przedpłaconej karty pre-paid, o której mowa w pkt. 3.1 ppkt a) Regulaminu, z uwagi na zaistnienie zdarzeń, których Organizator nie mógł przewidzieć, którym nie mógł zapobiec ani którym nie mógł przeciwdziałać, a które utrudniają bądź uniemożliwiają Organizatorowi wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań (Siła wyższa). Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne;
b) wybuch pandemii, epidemii o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Inwestora;
d) klęski żywiołowe jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze.
Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia przez Organizatora informacji w tym zakresie na Stronie Internetowej.

8.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8.4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

8.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

8.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z uczestnictwem w Konkursie.

8.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

8.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe lub działalność innych osób.

8.10. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.

8.11. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem https://wd40.pl/wygrajremont-Regulamin.

Kontakt

Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec

© 2021 WD-40 Company